Zaštita od požara

HD usluge d.o.o. raspolaže iskusnim stručnjacima, opremom i ovlaštenjem Ministarstva unutarnjih poslova prema Zakonu o zaštiti od požara; temeljem čega vršimo za vas:

 • Osposobljavanje radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije

Sukladno Pravilniku o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženinih požarom te Rješenja Državne uprave za zaštitu i spašavanje Klasa: UP/I-034-01/11-01/11  Ur br. 543-01-07-02-11-2 vršimo za vas osposobljavanje iz zaštite od požara.

 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 • Izrada plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije
 • Ispitivanje ispravnosti hidrantske mreže
 • Ispitivanje ispravnosti vatrodojavnog sustava
 • Ispitivanje ispravnosti sprinkler instalacije
 • Ispitivanje ispravnosti drencher instalacije
 • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za gašenje požara plinom
 • Ispitivanje ispravnosti uređaja za odvod dima i topline
 • Ispitivanje sustava plinodetekcije
 • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta


Obrazovna literatura: