Zaštita od požara

HD usluge d.o.o. raspolaže iskusnim stručnjacima, opremom i ovlaštenjem Ministarstva unutarnjih poslova prema Zakonu o zaštiti od požara; temeljem čega vršimo za vas:

 • Osposobljavanje radnika za pružanje preventivnih mjera zaštite od požara i tehnološke eksplozije
 • Izrada pravilnika zaštite od požara
 • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije
 • Izrada plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije
 • Ispitivanje ispravnosti hidrantske mreže
 • Ispitivanje ispravnosti vatrodojavnog sustava
 • Ispitivanje ispravnosti sprinkler instalacije
 • Ispitivanje ispravnosti drencher instalacije
 • Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za gašenje požara plinom
 • Ispitivanje ispravnosti uređaja za odvod dima i topline
 • Ispitivanje sustava plinodetekcije
 • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija
 • Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete
 • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta


Obrazovna literatura: