Zakonski propisi

ZAKONI

1. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/2014)

2. Zakon o zaštiti od požara (NN 92/2010)

3. Zakon o zaštiti od buke (N.N. 30/09, 55/2013, 153/2013)

4. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (N.N. 80/2013, 014/2014)-Pravilnik o izradi Procjene opasnosti (N.N. 48/97, 114/02, 126/03 i 114/09)
-Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (N.N. 5/84)
-Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (29/13)
-Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz  područja ZNR (N.N. 52/84)
-Pravilnik o listi strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (N.N. 47/02)
-Pravilnik o uvjetima  za osposobljavanje radnika za rad na siguran način (N.N.114/02,126/03)
-Pravilnik o  ispit. radnog okoliša te strojeva i uređaja s povećanim opasnostima (N.N. 114/02, 131/02, 126/03)
-Pravilnik o sigurnosnim znakovima (N.N. 29/05)
-Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (N.N. 42/05)
-Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (N.N. 69/05)
-Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstva (N.N. 39/06)
-Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (N.N. 21/08)
-Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (N.N. 46/08)
-Pravilnik o zaštiti od rizika zbog izloženosti kemijskim tvarima na radu (N.N. 155/08)