Upit za ponudu
* NAZIV TVRTKE:

OIB:

ADRESA SJEDIŠTA:

OSOBA ZA KONTAKT:

* TEL/MOB:

* E-MAIL:

NA KOLIKO LOKACIJA POSLUJETE:

BROJ ZAPOSLENIH:

BROJ STROJEVA SA POVEĆANIM OPASNOSTIMA:

TREBAMO PONUDU ZA:


* polja su obavezna
 • 1

  PROCJENA RIZIKA

  Svi poslodavci (svaka fizička ili pravna osoba koja zapošljava jednog ili više zaposlenika, ili osoba koja obavlja djelatnost osobnim radom i pravna osoba koja koristi rad drugih osoba) su dužani izraditi procjenu rizika, na temelju koje se primjenjuju pravila kojima se otklanjaju ili na najmanju moguću mjeru smanjuju opasnosti i štetnosti te u tu svrhu osigurati sva potrebna materijalna sredstva. Obveza je imati procjenu rizika izrađenu da odgovara postojećim rizicima na radu i u vezi s radom i koja je dostupna radniku na mjestu rada.

 • 2

  ISPITIVANJA RADNOG OKOLIŠA

  Svi poslodavaci dužani su obavljati ispitivanja radnih prostorija u kojima se odvija proces rada na koji utječe temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka, u kojim nastaje buka i vibracija, u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari, u kojima pri radu nastaju opasna zračenja, u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu.
  Ako posebnim propisima nije drukčije određeno, poslodavac je dužan obaviti ispitivanja radnog okoliša najmanje jednom u dvije godine.

 • 3

  ISPITIVANJE ELEKTROINSTALACIJA

  Poslodavac je dužan ispitati električne instalacije u pogledu općih ispitivanja zaštite od direktnog napona dodira, zaštita od indirektnog napona dodira, zaštita od opasnih struja kratkog spoja, zaštita od zadržavanja napona na metalnim masama, otpor izolacije i funkcionalnost instalacije. Periodički je potrebno ispitivati električne instalacije najmanje jednom u 4 godine, a ta obveza proizlazi iz Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije.

 • 4

  OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD NA SIGURAN NAČIN I ZAŠTITE OD POŽARA

  Svi poslodavci, njihovi ovlaštenici i zaposlenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu, da poslova obavljaju bez ugrožavanja vlastitog života i zdravlja te života i zdravlja drugih zaposlenika, te osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanje ljudi u svrhu učinkovite zaštite ugroženih požarom.
  Osposobljavanje radnika za rad na siguran način se mora obaviti u roku od 60 dana od zapošljavanja.

 • 5

  ISPITIVANJE STROJEVA I UREĐAJA

  Zakonom o zaštiti na radu poslodavaci su dužani obavljati ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, prije njihovog stavljanja u uporabu, poslije rekonstrukcije stroja ili prije početka korištenja na novom mjestu uporabe, a najmanje jedanput u dvije godine njihova korištenja glede nastalih promjena tijekom uporabe te ugrožavanja sigurnost i zdravlje radnika.

 • 6

  PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

  Ovisno o prirodi procesa rada poslodavac je dužan organizirati i osigurati evakuaciju i spašavanje za slučaj iznenadnog događaja koji može ugroziti njihovu sigurnost i zdravlje (elementarne nepogode, požari, eksplozije, ispuštanje opasnih tvari u količinama iznad dopuštenih i sl.) i osposobiti osobe koje će provoditi evakuaciju i spašavanje.
  Na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.

 • 7

  ISPITIVANJE MUNJOVODA

  Zakonom je obavezno na svakom objektu pregledat sustav munjovoda koji mora biti takav da ima tehnička svojstva i ispunjava zahtjeve određene projektom i propisanim zakonima i propisima. Munjovod je potrebno ispitivati jednom godišnje.

 • 8

  ISPITIVANJE STABILNIH SUSTAVA

  Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara (u daljnjem tekstu: stabilni sustavi zaštite od požara) provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača, o čemu mora postojati evidencija, a pravna osoba ovlaštena od strane ministra, najmanje jednom godišnje, o čemu se izdaje uvjerenje.